ภาษาไทย - English

  เชิญลงทะเบียน
* ชื่อ-นามสกุล :
* E-mail :
* บ้านเลขที่ :
* หมู่บ้าน / อาคาร :
* ซอย :
* ถนน :
* เขต :
* แขวง :
* จังหวัด :
* รหัสไปรษณีย์ :
* เบอร์โทรศัทพ์ (บ้าน) :
* เบอร์โทรศัทพ์ (มือถือ) :
  กรุณากรอกข้อมูลแบบสอบถาม :

กรุณากรอกข้อมูล อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20-35 ปี
35-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

*อาชีพ
ผู้บริหาร / เจ้าของกิจการ
พนักงานเอกชน
ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ
รับจ้าง / อิสระ
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา
เกษียณ / ว่างงาน
อื่นๆ

ชื่อบริษัท / สถานที่ทำงาน


* ท่านทราบข่าวจากแหล่งใด
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
Internet
Website
Line
Facebook
อื่นๆ

ท่านสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับมหกรรมฯ ครั้งนี้
อารยสถาปัตย์
นวัตกรรมสุขภาพ
สังคมผู้สูงวัย
สังคมผู้พิการ
เสวนาวิชาการ
กิจกรรมบันเทิง
การจ้างงานคนพิการ / ผู้สูงอายุ
สินค้าอุปโภค บริโภค